Ključna razmatranja multinacionalnih kompanija o transfernim cijenama

Multinacionalne kompanije trebaju jasno definisati i precizirati odgovore na ključna pitanja kod kreiranja politike transfernih cijena, dokumentovanja studije o transfernih cijena, arhiviranja dokumentacije i ostalih ključnih elemenata procesa.

1. DA LI STE PROCJENILI SVOJ NIVO RIZIKA OD TRANSFERNIH CIJENA?

Mnogi faktori mogu uticati na nivo rizika u vezi sa transfernim cijenama kompanije, i od ključne je važnosti da steknete jasno razumjevanje o tome gde leži vaš rizik od transfernih cijena kako biste angažovati odgovarajuće resurse za ublažavanje takvog rizika. Neki faktori koje treba uzeti u obzir mogu uključivati (ali nisu ograničeni na):

  • Veličina transakcije;
  • Priroda transakcija: Poreske vlasti će primijetiti da transakcije koje uključuju nematerijalna ulaganja predstavljaju veći potencijal za zloupotrebu od prodaje zaliha;
  • Zakonodavstvo: Određene države imaju agresivniji pristup provođenju propisa o transfernim cijenama od drugih;

2. DA LI JE VAŠA POLITIKA TRANSFERNIH CIJENA PORESKI EFIKASNA?

Iako pravila o transfernim cijenama mogu biti složena i mogu nametnuti mnoge zahtjeve za dokumentacijom, ona predstavljaju značajne mogućnosti za porezne obveznike da minimiziraju svoje porezno opterećenje. U mnogim slučajevima, ekonomska studija će otkriti mogućnosti za prilagođavanje praksi transfernih cijena na način koji smanjuje ukupni globalni porezni teret kompanije. Bez detaljne analize, ove prilike mogu biti propuštene.

3. DA LI IMATE ODGOVARAJUĆU PODRŠKU ZA VAŠU POLITIKU TRANSFERNIH CIJENA?

U zavisnosti od uočenog nivoa rizika povezanog sa određivanjem cijena  transakcija povezanih lica, poreski obveznici treba da obezbjede da imaju odgovarajući nivo dokumentacije da opravdaju svoje međukompanijske transakcije.

Na primjer, ova podrška može biti u obliku potpune studije transfernih cijena, benčmark analize ili analize određenih sličnih transakcija koje poreski obveznik sklapa sa trećim licima. Nadalje, poreski obveznici bi trebali biti svjesni promjena zahtjeva za dokumentacijom u svjetlu globalnog pristupa koji je naglašen u inicijativi OECD-a za prvi i drugi stub; prethodna analiza i dokumentacija o transfernim cijenama možda više neće biti u skladu s novim propisima.

4. DA LI IMATE ODGOVARAJUĆE UGOVORE?

Veoma je važno obilježiti odredbe i uslove različitih transakcija povezanih lica kroz formalne međukompanijske sporazume kako bi se umanjio rizik da će poreski organi ponovo karakterizirati osnovne transakcije. Ovo je posebno važno u vezi sa međukompanijskim finansijskim aranžmanima i licenciranjem nematerijalne imovine, kao i transakcijama usluga.

5. DA LI PRIMJENJUJETE SVOJU POLITIKU U SKLADU SA VAŠOM DOKUMENTACIJOM O TRANSFERNIM CIJENAMA?

Posjedovanje studije o transfernim cijenama i međukompanijskih sporazuma je samo početna tačka. Ako popratna dokumentacija poreskog obveznika nije u skladu sa poreskom dokumentacijom o transfernim cijenama, ta dokumentacija neće pružiti nikakvu zaštitu u samoj poreskoj kontroli. Prikladna implementacija i osiguranje tačnosti činjenica predstavljenih u vašoj studiji su od ključne važnosti.

Tagovi: Objava nema tagova
1