TRANSFERNE CIJENE

TRANSFERNE CIJENE

TRANSFERNE CIJENE

Poslujete li globalno? Da li obavljate prekogranične transakcije sa povezanim kompanijama?

U pripremi iskoristite naše dugogodišnje iskustvo i profesionalnu i tehničku stručnost izvođenje studija transfernih cijena.
Metodologije transfernih cijena u Bosni i Hercegovini zasnivaju se na transfernim cijenama OECD-a
smjernice. Postoji trend prema spriječavanju strategija poreznog planiranja koje iskorištavaju praznine i
neusklađenost poreznih pravila za umjetno preusmjeravanje dobiti na lokacije s niskim porezom ili bez poreza tamo gdje ima minimalna ili nikakva ekonomska aktivnost.

Porezni okvir u Bosni i Hercegovini, i FBIH kao RS  nameće rok za pripremu studije o transfernim cijenama.

Dokumentaciju, samo u okviru porezne inspekcije potrebno je dostaviti u roku od 60 dana.


Naš pristup je da svaka kompanija treba da  pripremi studiju transfernih cijena prilikom
podnošenje godišnje poreske prijave.

Tokom provođenja studije o transfernim
cijenama neophodno je osigurati sljedeće:

Informacije o grupi i statusu poreskog obveznika u grupi kao i opis svih povezanih transakcija

Opis odabrane metodologije transfernih cijena i postupak benčmarkinga i objašnjenje zašto je određena metoda bila odabrano

Izračun primjene odabrane metode vezane za poreskog obveznika

Informacije o pretpostavkama i procjenama izvršenim za određivanje cijene

Izvori za analizu transfernih cijena za poreski okvir u BiH usklađeno je sa smjernicama OECD-a i primjenjuje slijedeće metode cijena:

Ako studija o transfernim cijenama nije provedena, inspekcijski organ može ispraviti poreznu osnovicu,
naplatiti kamatu za zakašnjelo plaćanje i / ili izreći kaznu. Jedina mogućnost smanjenja rizika od
ispravljanja poreske osnovice je izrada studije o transfernim cijenama u potrebnom vremenskom okviru.

Bizplus Finance d.o.o. Vam može pomoći u pripremi studije o transfernim cijenama koristeći
AMADEUS baza podataka kao i lokalne baze podataka, što prema dosadašnjem iskustvu prihvata Poreska Uprava FBiH i Poreska Uprava RS